Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Raporty z badań

Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Głównym celem badania było zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa. W próbie badawczej były osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkujące teren 25 powiatów województwa podkarpackiego. Badaniem objęto 625 osób powyżej 18 roku życia.

Dokument do pobrania

Ocena zasobów pomocy społecznej – 2015 rok

Na podstawie art. 21 pkt 8 Ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, Samorząd Województwa sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa. Następnie powyższy dokument przedstawia Sejmikowi Województwa do dnia 30 czerwca oraz przekazuje do Wojewody do dnia 31 lipca. Raport pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – 2015 rok” obejmuje informacje dotyczące: sytuacji demograficznej i społecznej, danych o korzystających z pomocy i wsparcia, rodzajów pomocy i świadczeń, zasobów instytucjonalnych, kadry, środków finansowych, aktywności projektowo-konkursowej oraz współpracy jednostek z organizacjami pozarządowymi.

Dokument do pobrania

Problematyka uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w gminach województwa podkarpackiego w zakresie zapotrzebowania na utworzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie Podkarpacia.

Dokument do pobrania


Pomoc społeczna w województwie podkarpackim - diagnoza

Niniejszy dokument przedstawia funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w województwie podkarpackim w latach 2011-2014. Szeroko omówione zostały główne problemy społeczne, do których zalicza się między innymi: zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności czy starzenia się. Ponadto uwzględnione zostały różne formy pomocy i wsparcia udzielonego mieszkańcom Podkarpacia ze strony instytucji pomocy i integracji społecznej. Dokument stanowi diagnozę w zakresie pomocy społecznej ujętą w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Dokument do pobrania


Ocena zasobów pomocy społecznej – 2014 rok

W związku z realizacją Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, samorząd województwa sporządza Ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa. Następnie przedstawia powyższy dokument Sejmikowi Województwa do dnia 30 czerwca oraz przekazuje do Wojewody do dnia 31 lipca. Raport zawiera dane dotyczące: zasobów instytucjonalnych, kadry, środków finansowych, a także informacje nt. pomocy i wsparcia udzielonego osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie województwa podkarpackiego, aktywności projektowo – konkursowej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz współpracy tych jednostek z organizacjami pozarządowymi.

Dokument do pobrania

 

 

 

Badania przeprowadzone przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
w ramach projektu systemowego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

 

Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

Niniejszy raport jest analizą projektów złożonych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2011 oraz 2013 w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. Projekty przeanalizowane zostały pod kątem: realizacji zadań, wysokości środków finansowych wnioskowanych przez te podmioty i otrzymanych w formie przyznanej dotacji oraz kategorii beneficjentów ostatecznych, tj. osób niepełnosprawnych, a także innych uczestników Programu.

Dokument do pobrania

Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego

Problem niepełnosprawności w województwie podkarpackim znajduje się w czołówce najczęstszych przyczyn korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. Głównym celem badania było scharakteryzowanie trudności napotykanych w życiu codziennym przez osoby niepełnosprawne oraz zbadanie potrzeb związanych z rehabilitacją i dostępem do informacji. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 2 czerwca do 2 lipca 2014 roku w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

Dokument do pobrania

Bezdomność w województwie podkarpackim

Raport przedstawia zjawisko bezdomności, w zakresie: korzystania z pomocy, źródeł utrzymania, przyczyn bezdomności, czasu pozostawania w bezdomności, zdrowia osób bezdomnych, aktywności zawodowej osób bezdomnych oraz ich sytuacji mieszkaniowej. W badaniu uwzględniona została również kwestia dotycząca relacji rodzinnych, prób wychodzenia z bezdomności oraz zmiany swojego życia. Respondentami były osoby bezdomne korzystające z pomocy udzielanej przez noclegownie i schroniska funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego.

Dokument do pobrania

 

Badania przeprowadzone przez
Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące w latach 2010-2014
w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
w ramach projektu systemowego pn.
„Koordynacja na Rzecz Aktywniej Integracji” dostępne są tutaj

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Styczeń 2022 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 52 1
week 1 2 3 4 5 6 7 8
week 2 9 10 11 12 13 14 15
week 3 16 17 18 19 20 21 22
week 4 23 24 25 26 27 28 29
week 5 30 31

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.