Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Nabór na wolne stanowiska

Podinspektor do spraw pomocy społecznej - dwa etaty

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR
NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

Podinspektor do spraw  pomocy społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie-

dwa etaty

1.  Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe w zakresie:  socjologia, ekonomia , administracja,  zarządzanie ,prawo, finanse. 

2) znajomość aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie samorządu województwa, a w szczególności związanych z zadaniami dotyczącymi pomocy społecznej,

3) znajomość obsługi komputera na poziomie podstawowym (ogólna obsługa systemów: WINDOWS 2000 PROFESSIONAL, WINDOWS XP PROFESSIONAL oraz pakietu biurowego MS OFFICE).

4) prawo jazdy kat B, 5) bardzo dobra znajomość dokumentu „Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia 2007-2012 – Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2011 r.

 

2. Wymagania dodatkowe: 1) umiejętność i znajomość metodologii opracowywania programów wojewódzkich i strategii. 2) umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji , 3) samodzielność. 4) doświadczenie w realizacji projektów unijnych ze szczególnym uwzględnieniem EFS

 

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Samorząd Województwa Podkarpackiego jego kompetencji wynikających z następujących ustaw

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593  z późń. zm.).

3)ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późń zm)

4) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U Nr 227, poz.1658)

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie,

4) kserokopie pierwszej, drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego wydanego przed 1 stycznia 2001 r. albo kserokopia dowodu osobistego wydanego po 1 stycznia 2001 r.,

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

7) kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,

8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw  pomocy społecznej

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w terminie do dnia  3 luty 2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.rops.rzeszow.pl   oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka przy ul. Hetmańskiej 120.

Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458.).”

Dyrektor ROPS w Rzeszowie

(-) Mariola Zajdel-Ostrowska

 


Informacje o wynikach postępowania

Inspektor ds. informatyki

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów

OGŁASZA NABÓR NA JEDNO WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. informatyki

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie – 1 stanowisko.

 

1.Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe

2) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy na stanowisku informatyka, lub podobnym

3) doświadczenie w administrowaniu siecią komputerową i systemami informatycznymi,

4) znajomość obsługi, instalacji i konserwacji sprzętu komputerowego od strony technicznej,

5)  doświadczenie w administrowaniu SQL SERWER 2000/2005/2008

6) bardzo dobra znajomość systemu operacyjnego Windows, 

7) przedłożenie referencji z poprzedniego(poprzednich) zakładu pracy celem potwierdzenia kompetencji i przydatności kandydata do pracy na stanowisku informatyka.

 

2.Wymagania dodatkowe :

1) posiadanie certyfikatów specjalistycznych,

2) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

3) znajomość specyfiki jednostki samorządowej,

3.  Do zakresu wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku  informatyka należy prowadzenie spraw w zakresie: :

 

- analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci   informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych ROPS,

- zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych,

- systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego i sieci informatycznej ROPS,

- pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych, w tym realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,

- administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych w  porozumieniu z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

-  utrzymanie w sprawności istniejących w ROPS-ie systemów teleinformatycznych, programów  komputerowych, bieżące  aktualizowanie oprogramowania,

- nadzór nad stroną internetową Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,  kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokumenty poświadczające wykształcenie, i staż pracy,

4) kserokopia dowodu osobistego

5) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Zasady rekrutacji

Wyboru kandydata dokonuje się zgodnie z obowiązującą  procedurą naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze dostępną na stronie internetowej ROPS w zakładce „Informacje dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska urzędnicze”

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %

7. Miejsce i termin składania dokumentów :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie lub Kadrach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów lub przesłać pocztą na wyżej podany adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:  Inspektora ds. informatyki  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

w terminie do dnia  23 stycznia  2012 r. Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http:// www.rops.rzeszow.pl  oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Dokumenty aplikacyjne (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

 


Dyrektor ROPS w Rzeszowie

(-) Mariola Zajdel-Ostrowska

 


 


 


Informacja o wynikach naboru
 

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Luty 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 5 1
week 6 2 3 4 5 6 7 8
week 7 9 10 11 12 13 14 15
week 8 16 17 18 19 20 21 22
week 9 23 24 25 26 27 28 29

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.