Prosimy o nienadsyłanie do Ośrodka Adopcyjnego korespondencji mailowej zawierającej dane osobowe!!!

Raporty z badań

Używanie substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Głównym celem badania było zdiagnozowanie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa. W próbie badawczej były osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkujące teren 25 powiatów województwa podkarpackiego. Badaniem objęto 625 osób powyżej 18 roku życia.

Dokument do pobrania

Ocena zasobów pomocy społecznej – 2015 rok

Na podstawie art. 21 pkt 8 Ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej, Samorząd Województwa sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa. Następnie powyższy dokument przedstawia Sejmikowi Województwa do dnia 30 czerwca oraz przekazuje do Wojewody do dnia 31 lipca. Raport pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – 2015 rok” obejmuje informacje dotyczące: sytuacji demograficznej i społecznej, danych o korzystających z pomocy i wsparcia, rodzajów pomocy i świadczeń, zasobów instytucjonalnych, kadry, środków finansowych, aktywności projektowo-konkursowej oraz współpracy jednostek z organizacjami pozarządowymi.

Dokument do pobrania

Problematyka uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych

Raport prezentuje wyniki badania przeprowadzonego w gminach województwa podkarpackiego w zakresie zapotrzebowania na utworzenie specjalistycznego domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie Podkarpacia.

Dokument do pobrania


Pomoc społeczna w województwie podkarpackim - diagnoza

Niniejszy dokument przedstawia funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w województwie podkarpackim w latach 2011-2014. Szeroko omówione zostały główne problemy społeczne, do których zalicza się między innymi: zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności czy starzenia się. Ponadto uwzględnione zostały różne formy pomocy i wsparcia udzielonego mieszkańcom Podkarpacia ze strony instytucji pomocy i integracji społecznej. Dokument stanowi diagnozę w zakresie pomocy społecznej ujętą w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Dokument do pobrania


Ocena zasobów pomocy społecznej – 2014 rok

W związku z realizacją Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, samorząd województwa sporządza Ocenę zasobów pomocy społecznej na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa. Następnie przedstawia powyższy dokument Sejmikowi Województwa do dnia 30 czerwca oraz przekazuje do Wojewody do dnia 31 lipca. Raport zawiera dane dotyczące: zasobów instytucjonalnych, kadry, środków finansowych, a także informacje nt. pomocy i wsparcia udzielonego osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie województwa podkarpackiego, aktywności projektowo – konkursowej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz współpracy tych jednostek z organizacjami pozarządowymi.

Dokument do pobrania

 

 

 

Badania przeprowadzone przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
w ramach projektu systemowego pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo
dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

 

Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

Niniejszy raport jest analizą projektów złożonych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2011 oraz 2013 w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. Projekty przeanalizowane zostały pod kątem: realizacji zadań, wysokości środków finansowych wnioskowanych przez te podmioty i otrzymanych w formie przyznanej dotacji oraz kategorii beneficjentów ostatecznych, tj. osób niepełnosprawnych, a także innych uczestników Programu.

Dokument do pobrania

Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego

Problem niepełnosprawności w województwie podkarpackim znajduje się w czołówce najczęstszych przyczyn korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. Głównym celem badania było scharakteryzowanie trudności napotykanych w życiu codziennym przez osoby niepełnosprawne oraz zbadanie potrzeb związanych z rehabilitacją i dostępem do informacji. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 2 czerwca do 2 lipca 2014 roku w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego.

Dokument do pobrania

Bezdomność w województwie podkarpackim

Raport przedstawia zjawisko bezdomności, w zakresie: korzystania z pomocy, źródeł utrzymania, przyczyn bezdomności, czasu pozostawania w bezdomności, zdrowia osób bezdomnych, aktywności zawodowej osób bezdomnych oraz ich sytuacji mieszkaniowej. W badaniu uwzględniona została również kwestia dotycząca relacji rodzinnych, prób wychodzenia z bezdomności oraz zmiany swojego życia. Respondentami były osoby bezdomne korzystające z pomocy udzielanej przez noclegownie i schroniska funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego.

Dokument do pobrania

 

Badania przeprowadzone przez
Obserwatorium Integracji Społecznej funkcjonujące w latach 2010-2014
w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
w ramach projektu systemowego pn.
„Koordynacja na Rzecz Aktywniej Integracji” dostępne są tutaj

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego

WKDR

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Rodzicu Adopcyjny

 


Niebieska linia

Projekt Empatia

Projekt Emp@tia

Portal sprzedażowy www.wspierajiwybieraj.pl

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Lipiec 2022 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

Zakup prospołeczny

Zakup prospołeczny
ePUAP logo    

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

tel.: 17 747 06 00,  fax.: 17 747 06 01

e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl

 

    bip logo

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz TU.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie plików cookies z tej witryny.